• ODYSEJA - to szkoła demokratyczna. Odyseja jest miejscem stwarzającym dzieciom warunki do poznawania siebie, samodzielnych poszukiwań i rozbudzania własnych zainteresowań.
  • W ODYSEI dziecko traktowane jest jak pełnoprawny człowiek. Samodzielnie decyduje o własnej edukacji zgodnej z własnymi potrzebami. Edukacja jest traktowana jako świadomy proces rozwoju osobistego, bez jakiegokolwiek przymusu nauczania, oraz autorytarnego traktowania uczniów.
  • ODYSEJA dając dzieciom wolność jednocześnie wspiera przejęcie przez nie odpowiedzialności za samodzielnie podejmowane decyzje. Obdarowanie dzieci wolnością umożliwia wykształcenie w nich nie tylko samodzielności i odpowiedzialności lecz również  poczucia własnej wartości, sprawstwa i pewności siebie.
  • Rolą dorosłych – pracowników szkoły jest cierpliwie towarzyszenie dzieciom w drodze do świadomego kierowania własnym życiem, oraz podążanie za ich decyzjami, zainteresowaniami czy pasjami. Ich pomoc polega na stworzeniu środowiska, w którym dzieci uczą się – z własnej woli, a nie są nauczane.
  • Rozwój dzieci odbywa się w sposób niepowtarzalny, każde we własnym tempie, w grupach zróżnicowanych wiekowo, co pozwala na uczenie się od siebie nawzajem. Szkolna społeczność, w oparciu o wzajemny szacunek i zasadę równości podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje i ustanawia szkolne prawa.
  • W ODYSEI, wszyscy członkowie jej społeczności (uczniowie, pracownicy) mają równe prawa i taki sam głos w ich tworzeniu. Tu każdy jest wolny tzn. nikt nie ma nad nikim władzy. Wolność nie oznacza jednak samowoli, anarchii czy dowolności robienia wszystkiego, gdyż oznaczałoby to chaos. Wolność własna kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiej osoby. Wolność ograniczana jest prawami szkoły oraz prawami innych równych sobie członków społeczności.
  • Celem ODYSEI jest wspieranie dzieci w ich rozwoju tak,  by w przyszłości mogły prowadzić świadome, spełnione, szczęśliwe i odpowiedzialne życie.